សេចក្តីអំពាវនាវរបស់មូលនិធិកេរដំណែលខ្មែរ

សេចក្តីអំពាវនាវរបស់មូលនិធិកេរដំណែលខ្មែរ
ស្វែងរកការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី
“កោះកេរ អច្ឆរីយៈវត្ថុដែលបានបាត់បង់”
គ្រោងនឹងរៀបចំ នៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤

សម្រាប់ការជួយឧបត្ថម្ភ លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកក្រុមការងារកេរដំណែលខ្មែរ
តាមរយៈ
កញ្ញា រឿង កន្និដ្ឋា (០១៦ ៦១៦ ៣១៦),
លោក នាវនៅ បញ្ញាពិសិដ្ឋ (០៩៨ ៣០៣ ៣៦៦)
ឬតាមរយៈ ធនាគារអេស៊ីលីដា

1- សម្រាប់ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់រៀល (For Khmer currency)
ACLEDA Bank Plc.
Account Name: Kerdomnel Khmer
Account Number : 0001 01 182731 27

2- សម្រាប់ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់ដុល្លា (For Khmer currency)
ACLEDA Bank Plc.
Account Name: Kerdomnel Khmer
Account Number : 0001 01 182731 17

Appeal of KDNK_18122013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: