មូលនិធិកេរដំណែលខ្មែរ – Kerdomnel Khmer Foundation

រួមគ្នាទាំងអស់គ្នាជាមួយក្រុមការងារកេរដំណែលខ្មែរ ក្នុងការលើកស្ទួយ ថែរក្សា និងការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិខ្មែរ។(នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិត ចិន្ត ច័ន្ទរតនា ប្រធានមូលនិធិកេរដំណែលខ្មែរ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅទូរទស្សន៍ ស៊ីធីអ៊ិន និងស៊ីអ៊ិនស៊ី កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣)

Together We Can Protect…! Interviews of Dr. CHEN Chanratana, founder/president of ក្រុមកេរដំណែលខ្មែរ – Kerdomnel Khmer Group (KDNK) Foundation on CTN and CNC, broadcasted on 23 July 2013. Please joins us to protect our Cambodian heritage.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: