សរសេរឈ្មោះប្រទេស និង​រាជធានី/រដ្ឋធានី លើពិភពលោក ជាភាសាខ្មែរអោយបានត្រឹមត្រូវ

តើយើងធ្លាប់ឃើញ គេសរសេរឈ្មោះប្រទេស និងរាជធានីទាំងអស់នៅលើពិភពលោក ជាភាសាខ្មែរ ហើយពេលខ្លះគឺខុសៗគ្នា តាមតែចិត្តនឹកឃើញ។ ពេលនេះ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ (ក.ជ.ភ.ខ) បានអនុម័ត អោយយើងសរសេរឈ្មោះទាំងនោះអោយបានត្រឹមត្រូវ និងដូចគ្នា។

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីថតចម្លង និងចែកចាយបញ្ជីឈ្មោះ ប្រទេស និងរាជធានី/រដ្ឋធានី ដែល ក.ជ.ភ.ខ បានអនុម័ត។

កេរដំណែលខ្មែរ រួមគ្នាថែរក្សាទាំងអស់គ្នា!

ឈ្មោះប្រទេស និងរាជធានីនៅលើពិភពលោក

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: