សៀវភៅកម្រងសិក្សាកថាខ្មែរ របស់លោកបណ្ឌិត ឃីង ហុកឌី

សៀវភៅកម្រងសិក្សាកថាខ្មែរ របស់លោកបណ្ឌិត ឃីង ហុកឌី ចេញលក់ហើយ….!
កេរដំណែលខ្មែរ…រួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាទាំងអស់គ្នា។
1-IntroductionOuvPS
NotesContributeursBis
CouvertureOuvPS
18-TableHommagePonnSompheachEssai
1-IntroductionOuvPS
Chers Collègues et Amis,

L’Ouvrage collectif  en hommage au Vénérable PONN Sompheach est paru récemment aux Editions Angkor à Phnom Penh  et je viens de recevoir ce matin un exemplaire (Prix unité: 4$50  équivalent environ  3€50). Ce livre collectif s’intitule  “កម្រងសិក្សាកថាខ្មែរ”, Phnom Penh, Ed. ANGKOR, 2011, 518 p., ISBN-13 :978-99950-2-164-4, il est distribué dans les librairies et les kiosques de Phnom Penh, notamment à la librairie ANGKOR, 143Eo, rue Khemarak Phoumin, Phnom Penh (Phsar Chas), Cambodge. Cet ouvrage comporte 16 articles en khmer, en français et en anglais écrits uniquement par des chercheurs khmers du Cambodge et de la diaspora…

Amicalement.

Khing Hoc Dy

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: