ធនធានទឹកនៅលើពិភពលោក – “Global Water Issues”

កេរដំណែលខ្មែរ សូមអរគុណចំពោះស្ថានទូតអាមេរិកដែលបានផ្សាយអំពីសៀវភៅនេះ…!

Global_Water_Issues

សៀវភៅនេះសំរាប់អ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះធនធាន ធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ផែនដីយើងនេះ។ សូមចុច link ខាងក្រោមដើម្បីទាញយកសៀវភៅដែលមាន ចំណងជើងថា “Global Water Issues” ហើយកុំភ្លេចបើក ទៅទំព័រ ៦៨ ដល់ទំព័រ ៧៣។

This book is for those who care about the Earth’s most vital natural resource. Click the link below to download the book “Global Water Issues”. And you may want to read page 68 to 73.

(PDF – 21 MB) http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/Global_Water_Issues.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: