កេរដំណែលខ្មែរបង្កើតគេហទំព័រភ្ជាប់នៅលើ Facebook

សេចក្តីជូនដំណឹង :
ក្រុមការងារកេរដំណែលខ្មែរ ទើបតែបង្កើតគេហទំព័រភ្ជាប់នៅលើ Facebook
លោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ
ស្រាវជ្រាវផ្នែកវប្បធម៌ និងអារ្យធម៌ខ្មែរ និងប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោក
ដោយគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ “ចូលចិត្ត” (Like ឬ Aime) លើ Facebook។
© កេរដំណែលខ្មែរ……រួមគ្នាថែរក្សាទាំងអស់គ្នា។

Kerdomnel Khmer….Together We Can Protect…!

http://www.facebook.com/pages/Kerdomnel-Khmer-Group-%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9F%81%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A/213917515328285

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: