ប​ច្ចុប្បន្នភាពរបស់សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ

អត្ថបទដោយ Brice Vincent បកប្រែ និង​កែសម្រួលដោយ ចិន្ត ច័ន្ទរតនា

កេរ​ដំណែលខ្មែរ លេខ ២

ប​ច្ចុប្បន្នភាពរបស់សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ _ Actualité du MNPP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: