ការសិក្សាអំពីចម្លាក់ប្រាសាទអណ្តែត (Palais Volant-Flying Palace)

https://i0.wp.com/www.andybrouwer.co.uk/blog/uploaded_images/6340-789115.jpgសារណាបពា្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​ផ្នែកបុរាណវិទ្យា​ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Paris 3​ Sorbonne-Nouvelle

” ការសិក្សាអំពីចម្លាក់ប្រាសាទអណ្តែត នៅតាមចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទសម័យមុនអង្គរ”

ដោយលោក​ ចិន្ត ច័ន្ទរតនា ឆ្នាំសិក្សា ២០០៥-២០០៦

ជាភាសាបារាំង

Mémoire de Master 2 en archéologie à l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle

par​​​ CHEN Chanratana (2005-2006)

Etudes des palais volants dans l’art khmer préangkorien

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ – Lettre de remerciement pour le Master 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: