សួនកំសាន្តកម្រឹតអន្តរជាតិលើកដំបូងនៅកម្ពុជា

អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ដើមអំពិល

Friday, 08 April 2011 ដោយ ប៉ា ជេដ្ឋា

Photo by DAP-NEWS

សួនកំសាន្តកម្រឹតអន្តរជាតិលើកដំបូងនៅកម្ពុជា

More infos: http://www.dap-news.com/typography/the-news/20961-synkmsant-krmitgntrcati-elikdmbug-enakmtuca-ebikdmenirkar-knugefpculqnamfmi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: