ល្អាងស្ពាន ស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា​​ (ខេត្ត បាត់ដំបង)

អត្ថបទដោយលោក ជា សុជាតិ

ល្អាងស្ពាន ស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិអាយុកាលចាស់ជាងគេនៅកម្ពុជា​ – La Ang Spean_Pre-historical site in Cambodia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: