រមណីយដ្ឋានក្រុងទឹក ខេត្តកំពង់ធំ នឹងបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

អត្ថបទ​ និង​រូបភាព ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រដើមអំពិល

រមណីយដ្ឋានក្រុងទឹក ខេត្តកំពង់ធំ

កំពង់ធំ :

Photo by DAP-NEWS

Photo by DAP-NEWS

Photo by DAP-NEWS

Photo by DAP-NEWS

Advertisements

2 Comments

  1. Theara said,

    April 11, 2011 at 6:43 am

    I want the Phone number to contact with រមណីយដ្ឋានក្រុងទឹក .Please sent for me .Thank for sending .

    • April 11, 2011 at 6:58 am

      Please contact to Dem Ampil News for more infos. But this resort is located near Steung Chinit, Kg. Thom (on the right if we drive from PP, please read the article for its location). Best wishes, KDNK Group. Together We Can Protect…!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: