រូបសំណាកសិលាចារឹកទួលអ្នកតាបាក់ក K.940

ដោយលោក សៀង សុខា

 

រូបសំណាកនេះធ្វើឡើងសំរាប់ដាក់តាំងបង្ហាញ នៅបណ្ណាល័យជាតិអូស្ត្រាលី ផ្នែកអាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ ឆ្លាក់​ដោយ​នាយ ទួន វណ្ណកី ជំនាញ​ចម្លាក់​នៅ​ខេត្តសៀមរាប។ (រូបខាង​លើ​ថត​ដោយ​នាយ ទួន វណ្ណកី និង​កញ្ញា​ទួន សោភា)


ក្រដាសផ្ដាមដោយសាលាបារាំងចុងបូព៌ា

យោងទៅតាមលោក ​ George Cœdès​​ (C V:73) សិលាចារឹក​នេះរកឃើញនៅខែមករាឆ្នាំ១៩៤៨ ក្នុងវាល​ស្រែ​ទួល​អ្នក​តាបាក់ក ក្នុង​ឃុំ​ដង្កោរ​(ខ័ណ្ឌ​ដង្កោរ) ក្រុង​ភ្នំពេញ។ សិលា​ចារឹក​នេះ​មាន​កំពស់ ០.៩០​ម៉ែត្រ និង​ទទឹង ០.៤០​ម៉ែត្រ ចារ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​សម័យ​មុនអង្គរ​មាន​ចំនួន​១១​បន្ទាត់។

អក្សរលំនាំឡាតាំង
{1} ’ājñā vraḥ kamratāṅ ’añ ni gui dok vraḥ
{2} kamratāṅ ’añ śrī piṅgaleśvara moyy ’aṃ
{3} pel ple gui knañ 3 dok kpoñ kamratāṅ
{4} ’añ kamratāṅ slot moyy ’aṃpel ple gui
{5} knañ 3 dok śarvvāśrama 2 ’aṃpel ple gui knañ
{6} 4 dok vraḥ kamratāṅ ’añ śrī bhadreśvara moyy
{7} ’aṃpel ple gui knañ 2 dok vraḥ kamratāṅ ’añ śrī
{8} puṣkareśvara moyy ’aṃpel gui knañ 2 gui tel
{9} ’ājñā vraḥ kamratāṅ ’añ pre pek ’āy tīrtha
{10} grāma gui cuḥ lah tleṅ lah ge ta ckop gui ge
{11} ta dap gui ge cmer ’ājñā ge daṇḍa ||

អក្សរលំនាំខ្មែរទំនើប
{1} អាជ្ញា វ្រះ កម្រតាង​ អញ និ គឺ ទោក វ្រះ
{2} កម្រតាង អញ គ្រី បិង្គលេស្វរ​ មោយ្យ អំ
{3} បេល ប្លេ គឺ ក្នញ ៣​ ទោក ក្បោញ កម្រតាង
{4} អញ កម្រតាង ស្លោត មោយ្យ អំបេល ប្លេ គឺ
{5} ក្នញ ៣​ ទោក គវ៌្វគ្រម ២ អំបេល ប្លេ គឺ ក្នញ
{6} ៤ ទោក វ្រះ កម្រតាង អញ​ គ្រី ភទ្រេគ្វរ មោយ្យ
{7} អំបេល ប្លេ គឺ ក្នញ ២​ ទោក វ្រះ​ កម្រតាង​ អញ​ គ្រី
{8} បុម្ករេគ្វរ​ មោយ្យ អំបេល គឺ ក្នញ ២ គឺ តេល
{9} អាជ្ញា វ្រះ កម្រតាង អញ ប្រេ បេក អាយ តីថ៌
{10} គ្រាម គឺ ចុះ លហ ត្លេង លហ គេ ត ច្កោប គឺ គេ
{11} ត ទប គឺ គេ ច្មេរ អាជ្ញា គេ ទណ្ឌ ||

កំណត់សំគាល់: សញ្ញាវិរាមវាយអត់កើត, ព្យញ្ជនៈ ṣ​ (ប្រើ ម), ព្យញ្ជនៈ​ ś (ប្រើ គ) និង gui (ប្រើ គឺ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: